Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Brezovica
Brezovica
okres Sabinov

S čím Vám pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie

Obec

Súčasnosť obce Brezovica

 

                                                                            

 

Názov obce Brezovica

            Názov obce Brezovica je utvorený od slovanského názvu, ktorého koreň slova pochádza od slova breza. Názov obce bol počas svojho vývoja ovplyvňovaný pri transkripcii s inými jazykovými vplyvmi, najmä latinčinou, maďarčinou, nemčinou, no koreň slova sa zachoval do dnešných dní. Vývoj názvu obce prechádzal nasledovne: 1329 Brezwicha, 1331 Brezouicz, 1355 Brezuicha, 1435 de Berzewiche, 1572 Berzevicze, 1793 Brezowicza, 1960 Brezovica.

 

Symboly obce Brezovica

Erb obce Brezovica – v modrom štíte zo zlatého, rovnako vysokými vrchmi tvoreného trojvršia vyrastá strieborný listnatý strom.

Vlajka obce Brezovica – pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, modrej, žltej a bielej. Má rozmer 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zastrihnutými, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Brezovica – tvorí erb obce Brezovica s hrubopisom „OBEC BREZOVICA“

 

 

Spoločenská situácia v obci Brezovica

Poloha a prírodné pomery

Obec Brezovica leží v údolí rieky Torysa, pod východnými výbežkami Levočských vrchov, v nadmorskej výške 455 m, pričom členitosť jej katastra určuje najnižší bod 429 m a najvyšší vrch o výške 949 m n.m.

Chotár je čiastočne odlesnený, no jeho západná a východná oblasť je zarastená lesmi s výskytom smreka, borovice a ostatných ihličnanov. Celková plocha katastra predstavuje 1800 ha.  Pre flóru je charakteristický výskyt alpských rastlín na svahoch Levočských vrchov a masíve Čiernej hory.  Faunu zastupuje zajac poľný, líška, srna, diviak, v období tuhých zím aj vlk...

 

            Morfológia katastra je typicky treťohorná a geologické zloženie vytvárajú hnedé lesné, oglejené a nivné karbonátové pôdy centrálnokarpatského flyšu s usadeninami pieskovca, zlepenca, dolomitov, kremeňov a vápencov. Morfologické zmeny spôsobil erózny tok rieky Torysa a jej prítokov, najmä Slavkovského potoka.

 

Politický a verejný život v Brezovici

O politický život v obci Brezovica sa už v minulosti podieľalo viacero osobností. Z doterajších záznamov poznáme richtárov, ktorí stáli na čele obce Brezovica a to  v poradí: p. Jozef Adamko, p. Andrej Heredoš, p. František Čačo, p. Filip Závada, p. Pavol Lysák.

Po roku 1948 sa vedenie obce premenovalo na vedenie Miestneho Národného Výboru (MNV) a v tomto období sa o vzostup Brezovice starali nasledujúci predsedovia:

 

 • Andrej Oľšavský (1948 – 1950)
 • Jozef Stupák ( 1951 – 1954)
 • Vojtech Vaľuš (1955 – 1957)
 • Ján Bujňák ( 1958 – 1959)
 • Karol Oľšavský ( 1960 – 1963)
 • Ladislav Bujňák ( 1964 – 1970)
 • Anton Kocurko ( 1971 – 1975)
 • Pavol Oľšavský ( 1976 – 1990)

 

Po predchádzajúcich obdobiach a pomenovaniach došlo opäť k úprave pomenovania jednotlivých predstaviteľov obcí na starostov, ktoré sa zachováva  až dodnes.  Tu sa vystriedali nasledujúci starostovia: p. Ladislav Jacko (1990 – 1998), p. Štefan Hroš (1998- 1998), p. Ing. Božena Jacko-Lysáková (1998- 2002), p. Milan Bujňák (2002 – 2010).

 

Od roku 2011 je na čele  obce  starosta  Ing. Jozef Hodoši. V spolupráci s Obecným zastupiteľstvom obce Brezovica sa  starajú o správny chod a napredovanie obce Brezovica. Spoločne rozhodujú o všetkých krokoch, ktoré sa týkajú či už politického alebo aj verejného života v obci. Prednášajú svoje názory a námety na vylepšenie života v obci, aby tak prispeli k väčšej spokojnosti občanov. Taktiež sa podieľajú na jednotlivých aktivitách, ktoré zároveň podnecujú  aj samotných občanov.

 

Poľnohospodárstvo

           V obci Brezovica  je aj v súčasnosti v prevádzke poľnohospodárske družstvo, aj keď nie ako obecná firma, ale ako súkromná firma, ktorá má vo svojom prenájme veľkú časť pôdy, na ktorej sa pestuje najmä zrno, kukurica, zemiaky a iné plodiny. Okrem toho, aj samotní občania hospodária na svojich menších políčkach, kde pestujú najmä zemiaky, kapustu, kaleráby, mrkvu, petržlen, cibuľu, uhorky a množstvo iných plodín, ktoré využívajú najmä pre svoju osobnú potrebu. Zeleninu si na zimu uskladňujú do chladných pivníc, ktoré zabezpečujú čerstvosť zeleniny aj v neskorších mesiacoch.

Z ovocia tu nájdeme  čerešne, jablká, hrušky, slivky, marhule, egreše, viničky (biele alebo červené), čučoriedky (v lesoch), černice a iné...

 

Priemysel a obchod

            Zabezpečenie pracovných miest je v dnešnej dobe veľmi ťažké, preto je podstatné, aby  do obcí prichádzali rôzne podnikateľské subjekty a zabezpečovali tak prácu jednotlivým občanom. O zabezpečenie pracovných miest sa v obci Brezovica postarali aj nasledujúce subjekty, ktorých fungovanie trvá už niekoľko rokov:

 

 • Obecný úrad obce Brezovica
 • Čistička odpadových vôd
 • Základná škola s materskou školou
 • Poľnohospodárske družstvo
 • Odevný závod (niekedy nazývaný aj Pleta)
 • Jednota COOP

 

Okrem týchto už dobre zabehnutých subjektov sa v Brezovici nachádza aj niekoľko menších firiem, ktoré zamestnávajú  obyvateľov obce. Patria tu najmä obchody s potravinami, predajňa mäsa, železiarstvo, pizzeria a cukráreň,  jednotlivé pohostinstvá a bary. Obchodníci s potravinami zabezpečujú predaj pečiva, potravín, ovocia, zeleniny, drogérie, mäsových výrobkov a ostatných predmetov, ktoré sú potrebné pre istý komfort občanov.

Zaujímavosťou je, že aj keď je medzi jednotlivými obchodnými zariadeniami určitá rivalita, navonok to nepociťuje ani jeden z občanov.

V obci fungujú  podniky, kde najviac času trávia mladí ľudia, ktorí tu chodia najmä za zábavou a posedením s priateľmi.

V prevádzke je  miestna reštaurácia, ktorá ponúka denné obedové menu a okrem toho sa využíva aj na spoločenské akcie ako sú svadby, krstiny, oslavy životných jubileí, tiež kary a iné slávnosti...

      K týmto podnikom spomenieme ešte aj výrobu a opracovanie dreva, ktoré má v Brezovici popredné miesto, pretože šikovné ruky rezbára p. Jaroslava Bujňáka sa nedajú slovami popísať. Nejedno jeho dielo dokáže vyraziť dych. Okrem neho máme v obci aj ďalších šikovných  spracovateľov  dreva  a to:  p. Miroslav a Vladimír   Kľoc a  p. Peter Sontág.  Medzi jednotlivými spracovateľmi funguje aj veľmi dobrá spolupráca, ktorá zefektívňuje ich ďalšiu prácu.

Pre detailne doplnenie ponúkame kompletný zoznam firiem a jednotlivých podnikateľských subjektov –  www.brezovicanadtorysou.sk – Úvod - sekcia Firmy a služby

 

Úprava obce, doprava a spoje

Zásluhy na úprave obce možno pripísať všetkým občanom Brezovice. Na začiatku roka sa  na podnet starostu obce o zútulnenie a o poriadok v obci postarali a naďalej starajú všetci občania obce, ktorí si poupratujú pred svojimi príbytkami. Zametanie cesty, pokosenie trávnikov pred bránami, orezanie konárov stromov, triedenie odpadov, to všetko sa deje počas roka  u občanov jednotlivo.    O poriadok v obci a na obecných priestranstvách sa tiež starajú aj pracovníci Malých obecných služieb, ktorí majú upratovanie ako aj jednu z náplní práce. K nim sa taktiež pripájajú aj členovia dobrovoľného hasičského zboru, ktorí asistujú pri väčších pracovných akciách.

Doprava v obci je verejná a individuálna.  K individuálnej patria osobné autá, ktoré majú občania v súkromnom vlastníctve. K verejnej doprave patria spoje SAD, ktoré zabezpečujú spojenie obce a najbližších miest a obcí. Hlavné spojenia tvoria najmä trasy do Košíc, Prešova, Lipian. Vedľajšie do Tichého Potoka, Nižného a Vyšného Slavkova a Levoče.

 

Školstvo 

V obci Brezovica evidujeme prvú písomnú zmienku o obecnej ľudovej škole už od roku 1580, ako aj o kvitnúcom gymnáziu do roku 1714. Obidve inštitúcie boli zničené povodňou. Odvtedy prešli všetky vybudované školské zariadenia  v obci mnohými prestavbami a zmenami. Najnovšia budova školy v Brezovici sa začala stavať v roku 1980, do prevádzky bola spustená v roku 1984.

V súčasnej dobe je škola plne funkčná. Zabezpečuje poskytovanie vzdelávania každoročne približne pre 300 žiakov. Žiaci sú podľa vekových kategórií rozdelení do 19- tich tried, ktoré sú rozložené na dvoch stupňoch.

V škole funguje dobre fungujúci učiteľský zbor, ktorý zabezpečuje plynulý chod výchovno–vzdelávacieho procesu. Školu dopĺňa jedáleň, kde sa žiaci môžu na základe dobrovoľnosti a za finančný príspevok stravovať. V škole sú okrem povinných predmetov  žiakom ponúknuté aj mnohé iné zábavno - náučno - vzdelávacie predmety ako napríklad: doučovanie z anglického jazyka, hasičský krúžok, futbalový krúžok, historický krúžok, prírodovedecký krúžok, počítačový krúžok, praktické dievča, mladý rybár-ochranár, novinársky krúžok, spevácky krúžok, stolnotenisový krúžok, volejbalový krúžok, hudobno-dramatický krúžok, esteticko-dramatický krúžok, čítanie hrou...

Súčasťou školy je aj materská škola, ktorú navštevujú deti od troch do šiestich rokov, taktiež rozdelené podľa vekových kategórií.

 

Kultúra

Pestrosť kultúrneho života v obci Brezovica je na veľmi vysokej úrovni. Počas celého roka sa v obci uskutočňujú podujatia pri rôznych príležitostiach, ktoré sú organizované obecným úradom alebo základnou školou. Do organizácie podujatí sa v obci zapája  aj  Dobrovoľný hasičský zbor, Volant klub Brezovica, Klub dôchodcov, Folklórny súbor Brezovičan a Briezka a ďalší...

K obecným aktívnym podujatiam patria hlavne oslavy príchodu Nového roka, MDŽ, Dňa matiek, Pálenie vatry, Brezovický Volant, Brezovicki jurmak, Návšteva Poľska, Brezovicka lica... Všetky tieto aktivity spoluorganizuje obecný úrad  aj so základnou školou a za pomoci jednotlivých dobrovoľníckych organizácií.

Prelom starého a nového roka  majú občania možnosť spoločne zažiť na námestí obce. Za účasti vedenia obce a občanov  o polnoci strieľajú rôzne svetlice, pod nohami praskajú petardy, popíja sa varené vínko a to všetko finišuje príhovor starostu obce, ktorý ako prvý zaželá všetkým občanom veľa šťastia do nového roka. Potom zábava pokračuje pre všetkých občanov individuálne.

Na sviatok MDŽ a Dňa matiek sa v obci usporadúva slávnostné vystúpenie detí zo základnej školy pod vedením ich triednych učiteľov. Program obohacuje hovorené slovo, ako aj tanečné i spevácke talenty, ktoré vyrastajú na pôde školy.

Pálenie vatry sa uskutočňuje vždy okolo 8. mája, podujatie  je doplnené o súťaž o Pohár starostu obce Brezovica pre Dobrovoľné hasičské zbory z celého okolia, ktoré sa majú chuť zapojiť a ukázať svoju silu a zdatnosť.

Podomácky vyrobené traktory, motorky, džípy, sériová výroba, to všetko patrí k podujatiu Volant klubu, ktorý každoročne v júli, organizuje preteky podomácky vyrobených traktorov. Zapojiť sa môžu všetci tí, ktorí majú doma vyrobený traktor a odvážia sa ho prísť ukázať a prezentovať jeho silu a schopnosť zdolávať aj náročné prekážky a neľahký terén, ktoré sú vopred pripravené. Pretekov sa  zúčastňujú aj súťažiaci z iných dedín a najmä hostia z Oravy, ktorí sa veľmi radi a v hojnom počte taktiež zapájajú do pretekov. Celý priebeh akcie sprevádza krásna vôňa čerstvo uvareného guláša a grilovanej klobásky.

Tradícia usporadúvania Brezovického jurmaku sa zachovala z minulosti, pretože výsadu usporiadať jarmok dostala obec Brezovica už od 14. storočia, kedy jej za vtedajšej vlády panovníka Rudolfa II., bolo udelené právo zorganizovať až 6 jarmokov ročne. Neskôr bola organizácia Brezovického jurmaku prerušená, no ich obnova je opäť  od roku 2000, kedy sa uskutočnil prvý Brezovicki jurmak po dlhej odlmke.

Brezovicki jurmak sa organizuje v júli, podľa dohody obecného zastupiteľstva. Na tejto akcii si môžu prísť na svoje milovníci remeselníctva, domácich výrobkov ako napr.: tkaných pokrovcov, drevených lopatiek, pletenia opálok, vyrezávaných sošiek alebo iných dekoračných predmetov, výroby šperkov, ale aj mnohé iné hodnotné ručné produkty, ktoré tu ponúkajú ich samotní výrobcovia. Popoludnie dotvára fantastickou atmosférou kultúrny program, ktorý je zostavený z tanca, piesní, ľudovej slovesnosti, hovoreného slova. Program je vždy zavŕšený vystúpením niektorého zo  slávnych interpretov Slovenska. Pozvanie na Brezovicki jurmak neodmietnu ani členovia poľského folklórneho súboru z Gminy  Chorkówka, ktorí taktiež prispievajú k programu svojim vystúpením. Túto návštevu z Poľska potom oplácajú aj naši členovia folklórneho súboru Brezovičan, ktorí navštevujú Poľsko na podobnom podujatí.

.

Počas letných mesiacov, prípadne na jeseň sa v našej obci usporadúvajú aj Furmanské preteky Brezovická lica, kde furmani z okolia prichádzajú prezentovať svoju prácu s koníkmi. Koníky sa  nám predstavujú v celej svojej kráse, ukazujú svoju silu a mohutnosť. Furmani pri práci so svojimi tátošmi prestavujú svoju šikovnosť a zdatnosť, ale aj porozumenie so zvieraťom. Súťaž prebieha  v troch súťažných disciplínach a to práca s drevom, práca s vozom a silová disciplína. Priebeh celého podujatia spríjemňujú aj prekrásne poníky, ktoré predvádzajú svoju jednoduchosť a krásu.

K ďalším akciám kultúrneho života môžeme zaradiť aj fungovanie a prezentovanie sa Klubu dôchodcov, ktorý si aj samostatne alebo za pomoci obecného úradu organizuje rôzne podujatia: Fašiangové posedenie, pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším, kde sa spoločne zabávajú, rozprávajú, zaspievajú si...

V neposlednom rade chceme dať do pozornosti taktiež Výstavu drobnochovateľov, ktorá sa organizuje v jesenných mesiacoch. Na tejto akcii je možné pozrieť si výnimočné jedince  našich chovateľov, ktorí so sebou prinášajú holuby, sliepky, kačky, zajace, a iné výnimočné druhy, ktoré sú svojou krásou a inakosťou zaujímavé.

 

Cirkev

V obci je postavený rímsko-katolícky kostol, ktorého história siaha vyše 700 rokov dozadu. Jeho bohaté kultúrne pamiatky, ktoré sú v ňom umiestnené, spríjemňujú krásne prežité chvíle počas jednotlivých liturgických úkonov a bohoslužieb. Kostol je zasvätený Všetkým svätým. Vo farnosti obce Brezovica sa  slávia dve odpustové slávnosti a to v deň Ružencovej Panny Márie (7. október) a na sviatok Všetkých svätých (1. novembra). Farnosť Brezovica je rímsko-katolícka.

V rímsko-kotolíckom kostole funguje kostolný zbor, ktorý usporadúva prehliadku okolitých cirkevných zborov v septembri. Okrem toho sa náš cirkevný zbor zapája do podobných akcií v susedných obciach.

 

Obyvateľstvo, životná úroveň

Najčastejšie používané priezviská v obci sú Adamko, Bujňák, Ďurica, Klembara, Olšavský, Vysočan...

Životná úroveň obyvateľov je porovnateľná so životnou úrovňou okolitých dedín a celkovo aj východného Slovenska.  Obetavosť, skromnosť, pohostinnosť, bojovnosť a porozumenie, tvoria základ pozitívnych čŕt obyvateľov. Hádky, závisť, nepokoj, ohováranie, prieky predstavujú aj časť negatívnych čŕt obyvateľov, bez ktorých by asi život nebol, tým čím je.

 Život v obci je pokojný, aj keď sem tam nejaké rušné situácie nezaškodia a dejú sa aj tu. Okrem toho sa v obci nenudíme, pretože tu žije  množstvo ochotných obyvateľov, ktorí majú záujem  organizovať rôzne podujatia a  programy, počas ktorých sa môžeme zabaviť, niečo nové naučiť, vzájomne sa obohatiť alebo sa len tak spoločne stretnúť...

Zdravotníctvo

V Brezovici je v súčasnosti zabezpečená starostlivosť  o chrup a zubné kazy, o ktoré  sa stará MUDr. Vaľková. Ambulancia zubnej lekárky  sídli v budove školy, takže lekárka má zároveň na starosti aj našich najmenších, ich zdravé zúbky a ďasná.

V súčasnej dobe  zatiaľ nefunguje ambulantná starostlivosť pre deti ani pre  dospelých, avšak priestory pre potenciálnych lekárov pre deti a dospelých sú pripravené.

 Veľkou pomocou v  starostlivosti o zdravie je  lekáreň, ktorá poskytuje svoje služby počas pracovného týždňa pre všetkých obyvateľov a dokonca aj pre obyvateľov okolitých dedín, ktorým je najbližšia. Vedúcou lekárne je PharmDr. K. Jurská.  

 

.Šport

Športová činnosť a aktivity s ňou spojené sú na dobrej úrovni. V obci Brezovica existuje viacero športových klubov,  rôznych oblastiach:

 • Futbal – FK TJ  Sokol Brezovica
 • Cyklistika – Bike klub Brezovica
 • Posilňovňa – Klub mládeže obce Brezovica, pre kondíciu a silu
 • Telocvičňa – ZŠ s MŠ Brezovica, pre volejbal, basketbal a futbal

 

V každej zo spomenutých oblastí nájdeme množstvo priaznivcov a aktívnych dobrovoľných športovcov.

Futbal je azda v každej obci. V Brezovici futbalové spoločenstvo vytvárajú družstvá mladších a starších žiakov, družstvo dorastu, samozrejme aj A - družstvo dospelých. Zodpovednými vedúcimi jednotlivých družstiev sú:

 

    A-mužstvo: Kulpa Martin

    Dorastenci: Topoli Rudolf

    Starší a mladší žiaci: Sudimák Vladimír

Každoročne sa po jarnej sezóne, počas futbalového voľna, usporadúva futbalový turnaj Memoriál Jozefa Dudu Bašistu, na ktorom sa zúčastňujú rôzne družstvá. V zimnom období usporadúva klub Trojkráľový futbalový turnaj.

 

Cyklistika je v našej obci taktiež populárnym športom. Členovia klubu  sa aktívne podieľajú na spoločných výjazdoch, svojimi super bicyklami. Odvaha zdolávať aj náročnejšie terény, adrenalín, chuť športovať, poznávať nové oblasti a pohoda za volantom je to najvýstižnejšie, ako by sa dalo popísať toto  združenie. Svoje aktivity na bicykloch vždy dokážu členovia klubu spojiť s poznávaním nádherných, tunajších, prírodných a kultúrnych pamiatok ako napríklad: Smrekovica, Sivá brada, Striberná hora, Levočské vrchy, Slovenský Raj, Lipovce, Sulín, Pieniny...

 

Posilňovňa je využívaná najmä na nadobudnutie a vyformovanie svalov pre mladých brezovických chalanov. Ťažké činky, rôzne posilňovacie stroje, cvičné lavičky a zdvíhadlá patria k základnému vybaveniu tejto miestnosti. Každý, kto má chuť si zacvičiť,  má tu dvere otvorené.

 

V školskom zariadení sa nachádzajú dve telocvične, jedna menšia a druhá väčšia. Škola poskytuje prenájom týchto telocviční počas celého roka. Telocvičňu využívajú najmä futbalisti, ale aj jednotlivé spoločenstvá, ktoré majú chuť zahrať si nesúťažne napríklad volejbal alebo basketbal. Okrem toho sa v nej konajú rôzne súťaže už spomínaných volejbalistov a futbalistov. V zimnom období sa v telocvični stretávajú aj ženy, ktoré si prichádzajú zacvičiť...

 

Osobitnú kategóriu tvorí Dobrovoľný hasičský zbor obce Brezovica, ktorý sa stará o bezpečnosť a uhasenie menších požiarov, či pomocných prácach napríklad pri záplavách, odstraňovaní škôd po veľkých prívalových dažďoch... Okrem toho sa hasiči každoročne podieľajú  na príprave veľkých hasičských súťaží, ako je Súťaž o Pohár starostu obce Brezovica, Okresnej hasičskej súťaže, Detskej hasičskej súťaže...Na týchto súťažiach sa prezentujú jednotlivé družstvá v rôznych disciplínach, ktoré sú merané časomierou. Najlepšie časové umiestnenie zabezpečí zároveň aj celkové víťazstvo družstva.

 

Zahraničné styky

 

            Obec Brezovica  v súčasnej dobe spolupracuje s Poľskom, konkrétne s Gminou  CHORKÓWKA. Každoročne si vymieňajú svoje skúsenosti v týchto vopred dohodnutých oblastiach:

 

 1. Oblasť práce samosprávnych orgánov
 2. Oblasť životného prostredia a verejnoprospešných služieb
 3. Oblasť ochrany verejného poriadku
 4. Oblasť kultúrnej spolupráce
 5. Oblasť športovej spolupráce
 6. Oblasť podnikateľskej spolupráce

 

Spolupráca s Poľskom sa stala akousi tradíciou. Dobré medziľudské vzťahy, otvorená komunikácia a chuť aktívneho zapojenia sa nechýba už dobrých pár rokov počas Brezovického jurmaku, kedy sa v Brezovici možno stretnúť s mnohými poľskými obyvateľmi, porozprávať sa, ochutnať ich tradičné jedlá a pochúťky alebo sa len tak zabaviť. Okrem toho sa návštevníci z Poľska prezentujú aj svojim folklórnym súborom, ktorý má pre nás vždy pripravený pekný kultúrny program.

 

Obec

Prezidentské voľby 2024

2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do EU

Facebook

 

Územný plán obce

Územný plán obce

Sviatok a výročie

Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 5. 2024
mierny dážď 23 °C 10 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/11 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 23/10 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 19/8 °C
parallax-logo
Brezovica
okres Sabinov

Brezovica v okrese Sabinov leží na styku Levočských vrchov a Bachurne a dnes je spolu so svojim okolím predovšetkým vyhľadávaným miestom víkendových výletov s perspektívou rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Po prvýkrát sa písomne spomína už v roku 1317, vtedy tu začal vznikať aj hrad, ktorý staval ako rodinné sídlo rod Berzeviciovcov. Dnes z neho ostali len terénne zvyšky, zanikol zrejme už koncom 15. storočia. Zachovali sa však iné zaujímavé pamiatky – pôvodne gotický, neskôr upravený kostol Všechsvätých z roku 1300. Okrem toho bolo v obci kedysi neuveriteľných 7 kúrií a renesančný kaštieľ zo 17. storočia, dnes síce čiastočne zachované, ale pomerne vážne zdevastované. V obci sú dodnes živé prvky ľudovej architektúry i tradičných remesiel.

parallax-title
hore